DOWNLOAD
CHƢƠNG I BẢN CHẤT Điều 1: Nguồn Gốc và Danh Xƣng Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam khởi đầu mang tên Nghĩa Binh Thánh Thể, là chi nhánh của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, dành cho tuổi trẻ do linh mục Bessières Dòng Tên thành lập tại Pháp vào khoảng năm 1915 theo tinh thần Thông Điệp Quam Singulari của Đức Giáo Hoàng Piô X cổ võ và ban phép cho trẻ em chịu lễ sớm. Bốn khẩu hiệu truyền thống của Nghĩa Binh Thánh Thể là: Cầu Nguyện và Tông Đồ (rút ra từ Hội Tông Đồ Cầu Nguyện), Thánh Thể (năng rƣớc lễ theo thông điệp của Đức Piô X) và Hy Sinh (dựa theo tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, hiến thân bảo vệ Hội Thánh). Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam đƣợc các linh mục dòng Xuân Bích (Saint Sulpice) thành lập đầu tiên năm 1929 tại trƣờng Thầy Dòng “École Puginier” ở Hà Nội, mang mục đích thuần tuý đạo đức. Qua thời gian hoạt động phát triển ở khắp các giáo phận, Nghĩa Binh Thánh Thể cho ra Bản Nội Quy Thống Nhất đầu tiên năm 1964, đổi danh xƣng thành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, đặt nặng mục đích giáo dục giới trẻ. Trƣớc đà tiến không ngừng của Phong Trào và để đáp ứng nhu cầu giáo dục giới trẻ ngày càng hữu hiệu hơn, một bản Nội Quy mới cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã đƣợc ra đời, do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn y vào tháng 1 năm 1971. Sau năm 1975, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam nẩy mầm phát triển một cách kỳ diệu nơi các cộng đồng Công Giáo ngƣời Việt tại nhiều nƣớc trên thế giới nhƣ Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Châu... Nay tại Hoa Kỳ, Phong Trào đƣợc mang danh xƣng là: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ (PT/TNTT/VN/HK)