10 Ðiều Răn

1. Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự
2. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
3.Giữ ngày Chúa Nhật
4. Thảo kính cha mẹ
5. Chớ giết người
6. Chớ làm sự dâm dục
7. Chớ lấy của người
8. Chớ làm chứng dối
9. Chớ muốn vợ chồng người
7 Phép Bí Tích

1. Rửa Tội (Baptême)
2. Thêm Sức (Confirmation)
3. Mình Thánh Chúa (Communion)
4. Giải Tội (Réconciliation)
5. Xức Dầu Thánh (Onction des malades)
6. Truyền Chức Thánh (Ordre)
7. Hôn Phối (Marriage)
7 Ơn Chúa Thánh Thần
1. Khôn Ngoan (Sagesse)
2. Hiểu Biết (Intelligence)
3. Biết Lo Liệu (Conseil)
4. Sức Mạnh (Force)
5. Thông Minh (Science)
6. Ðạo Ðức (Piété)
7. Kính Sợ Thiên Chúa (Crainte de Dieu)
Cải Tội Bảy Mối
1. Kiêu ngạo (Orgueil)
2. Hà tiện (Avarice)
3. Mê dâm dục (Impureté)
4. Hờn giận (Colère)
5. Mê ăn uống (Gourmandise)
6. Ghen ghét (Jalousie)
7. Làm biếng (Paresse)
"Étudiez le catéchisme! C'est ce que je souhaite de tout mon coeur."
Pape Benoit XVI, préface du YouCat
1. Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự
2. Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
3.Giữ ngày Chúa Nhật
4. Thảo kính cha mẹ
5. Chớ giết người
6. Chớ làm sự dâm dục
7. Chớ lấy của người
8. Chớ làm chứng dối
9. Chớ muốn vợ chồng người
10. Chớ tham của người
1. Rửa Tội (Baptême)
2. Thêm Sức (Confirmation)
3. Mình Thánh Chúa (Communion)
4. Giải Tội (Réconciliation)
5. Xức Dầu Thánh (Onction des malades)
6. Truyền Chức Thánh (Ordre)
7. Hôn Phối (Marriage)