Louis Huỳnh Ngọc Trung
Đoàn Trưởng (Président)

G. B. Phạm Hồng Phúc
Phó Quản Trị (V-P Administrative)

Giuse Đỗ Hà Giang
Phó Nghiêm Huấn (V-P Académique)

David Đại-Dương Vũ
Thư Ký (Secrétaire)

Têrêsa Ngô Mỹ Linh
Thủ Quỹ (Trésorière)