Joyeux
L’Annonciation
La Visitation
La Nativité
La Présentation au Temple
Le Recouvrement de Jésus au Temple
Lumineux
Le Baptême au Jourdain
Les Noces de Cana
L’Annonce du Royaume
La Transfiguration
L’Institution de l’Eucharistie
Douloureux
L’Agonie de Jésus
La Flagellation
Le Couronnement d’épines
Le Portement de la Croix
Le Crucification et la Mort
Glorieux
La Résurrection de Jésus
L’Ascension
La Pentecôte
L’Assomption de Marie
Le Couronnement de Marie
Mystères du Rosaire

Dimanche
Glorieux
Lundi
Joyeux
Mardi
Douloureux
Mercredi
Glorieux
Jeudi
Lumineux
Vendredi
Douloureux
Samedi
Joyeux

Qu’est-ce que le Rosaire?
Le Rosaire est une prière de consécration à Marie. Il utilise le chapelet comme moyen pour nous aider à contempler les mystères de la vie de Jésus(en 5 étapes), en 5 dizaines de petit grains, enfilé les unes sur les autres.

Comment prier le Rosaire?
(à venir)

Prières du Rosaire

Signe de croix
Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen.


Credo
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi;
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh;
chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác,
xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại;
lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng;
ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần;
tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công;
tôi tin phép tha tội;
tôi tin xác loài người ngày sau sống lại;
tôi tin hằng sống vậy. Amen.


Notre Père

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Je vous salue Marie

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.

Gloire au Père
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.